/_spt/samoobsledovanie_2023-1-.docx Статистический отчет 85-К 2023 год.
/_spt/mdou_detskij_sad-2-6929003150-692901001-forma_85-k.pdf
Статистический отчет 85-К 2022 год.
/proekt/23/forma_85-k.pdf


Самообследование 2022

/_spt/samoobsledovanie_2022.doc


Самообследование 2021

/proekt/dokument/2022-04-20_09-07-07_winscan_to_pdf.pdf
/proekt/samoobsledovanie_2021.doc

Анализ выполнения годового плана 2021-2022 уч. года
/proekt/23/analiz_raboty_po_vypolneniju_godovogo_plana_mdou_d.doc